Ystyriwch, Gyfeillion annwyl, gymhellion cariad a gwirionedd yn eich calonnau. Take heed, dear Friends, to the promptings of love and truth in your hearts. x

Welsh Quaker lecture series

 

In 2018 The National Eisteddfod will be held in Cardiff

Our third lecture will be given by Jane Harries, on aspects of the legacy of peace and peace-making in Wales, as commemoration of World War I comes to a close.

 

Quakers in Wales youtube site

 

2017 saw the second in a series of three lectures at

The National Eisteddfod in Anglesey

In 2017 Huw Meredydd Owen discussed:

‘Recognising the moment – What is the discipline that helps us to do so.’

Yr Eiliad, yr Awr a’r Twll yn y Tô

Mewn oes lle mae llawer yn mynnu eu bod yn Anffyddwyr, lle saif hyn o berthynas i’r ymchwil barhaus am wirioneddau ysbrydol; a yw ymchwil yr artist am y ‘gwir gynefin’ yn ei efelychu.?

Mae James Turrell, yn Grynwr ac yn artist , a’i greadigaethau yn cyfleu profiadau cryf. Bu’n cydweithio gyda Cyfarfod Crynwyr Houston, Tecsas, ar Dy Cwrdd newydd, oedd yn cynnwys elfen sydd yn eitha adnabyddus yn ei waith, sef  twll yn y tô, i amgyffred yr wybren.

Beth yw’r cydbwysedd rhwng  y fath brofiad a’r gwerthoedd arhosol mewn ffydd; y berthynas rhwng y “sylweddoliad” a’r “creadigol”; “Gwyddom gan ddyfod yr Eiliad ein geni i’r Awr.”.

The Moment, the Hour and the Hole in the Roof

In an age where many reject traditional concepts of religious belief where do we continue our search for spiritual truths?  Is there continuing merit in exploring the modern relevance of the artist’s search for ‘artistic truth’?

The artist James Turrell is a Quaker and an artist and his works create a forceful experience.  He collaborated with Quakers in Houston, Texas on the design of their new Meeting House, which included a familiar element of his work, a hole in the roof through which to experience the sky.

What is the relevance of such insights to the lasting values of faith; the relationship between the Moment and the Hour perhaps as Waldo Williams expressed.

 See page 2 of the September Calon for a report back from the lecture

For more details and full transcript see:

http://huwnant.wixsite.com/crynwyrpwllheli/darlith2017


 

2016 saw the first in a series of three lectures at The National Eisteddfod.

John Edward Southall (1855-1928)

Eisteddfod Quaker Lecture 2016

Gethin Evans, Aberystwyth meeting, presenting a talk on John Edward Southall,,“GALAR GWENT” QUAKER, PUBLISHER, & NATION-LOVER

National Eisteddfod 2016

At the Eisteddfod in Abergavenny, Gethin Evans, a member of Aberystwyth Meeting, gave a well attended lecture on John Edward Southall (1855-1928), the Newport based publisher and author, who became one of the most ardent defenders and champion of the Welsh language during his life.

Southall was born into a Quaker family in Leominster, and first took an active interest in Wales and her language when he was a pupil at the Quaker school for boys in York, Bootham. By 1880 he had established his business in Newport, Mon., and was to publish books in both Welsh and English, and notably bi-lingual books for schools.

His book “Wales and Her Language” published in 1892  provided, not only a historical overview, but sought to encourage, if not arouse, the Welsh to defend their language and encourage greater respect for it especially amongst English newcomers into Wales. He was highly unusual, compared to his fellow religionists, with respect to his interest in Wales and her language.

An avid believer in bi-lingual education, at a time when Welsh was largely ignored and denigrated within the educational system, his pen proved to be an efficient tool in the struggle for linguistic equality.

Southall also wrote in Welsh, and sought to reintroduce Quakerism to a Wales which had largely ignored it as a living spiritual experience.

Gethin’s lecture supplemented the contents of his book, published in 2014, “Benign Neglect: the Quakers and Wales c1860-1918” – a study of the relationship of London Yearly Meeting to Wales and Welsh issues.

The lecture was given in English during Yearly Meeting in 2017 at Warwick.

For a report on this see the article on page 3 “The Adopted Incomer” of Calon newsletter issue no.25 (September 2017)

 

Eisteddfod Genedlaethol 2016

Yn yr Eisteddfod yn y Fenni, traddododd Gethin Evans, aelod o Gwrdd Aberystwyth, ddarlith i gynulleidfa anrhydeddus, ar John Edward Southall (1855-1928), y cyhoeddwr ac awdur o  Gasnewydd, brofodd i fod yn un a amddiffynwyr a lladmeryddion mwyaf brwd dros yr iaith Gymraeg yn ystod ei fywyd.

Ganwyd Southall i deulu Crynwrol yn Llanllieni, a dechreuodd gymeryd diddordeb yng Nghymru a’i haiaith pan yn ddisgybl yn ysgol y Crynwyr i fechgyn yn Efrog, Bootham. Erbyn 1880 roedd wedi sefydlu ei fusnes yng Nghasnewydd, a bu iddo gyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a Saesneg, ac yn  arbennig llyfrau dwyieithog i ysgolion.

Roedd ei lyfr “Wales and Her Language” gyhoeddwyd yn 1892, nid yn unig yn adolygiad hanesyddol, ond ceisiai annog diddordeb, os nad deffro y Cymry i amddiffyn eu hiaith a meithrin mwy o barch tuag ati yn enwedig ymysg mewnfudwyr Seisnig i Gymru. I’w gymharu a’i gyd-addolwyr roedd ei ddiddordeb yn yr iaith yn anarferol.

Credai yn gryf mewn addysg ddwyieithog, mewn cyfnod lle nad oedd parch na sylw i’w roi i’r Gymraeg o fewn y gyfundrefn addysg., profodd ei ysgrifennu yn arf miniog yn y frwydr dros gydraddoldeb ieithyddol.

Ysgrifennai Southall hefyd yn y Gymraeg, gan gesio ailgyflwyno Crynwriaeth i Gymru a’i hanwybyddodd fel profiad byw ysbrydol.

Ategai darlith Gethin  gynnwys ei lyfr, gyhoeddwyd yn 2014, “Benign Neglect: the Quakers and Wales c1860-1918” – astudiaeth o berthynas Cyfarfod Blynyddol Llundain a Chymru a materion Cymreig.

Os byw ac iach, gobeithir cyflwyno’r ddarlith yn Saesneg y flwyddyn nesaf yn ystod y Cyfarfod Blynyddol yn Warwick.

 

 


Details of next years’ lecture will be posted here.